Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringsovereenkomsten die worden aangegaan met Dutchshopper. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u iets bestelt via de website van Dutchshopper!


Artikel 1 Definities:

 • Dutchshopper.com is een website van Expatshopper Bv.
 • Expatshopper BV, inclusief haar dochtermaatschappijen, voor zover zij leveringsovereenkomsten sluiten onder de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend:
Dutchshopper B.V.
Aquamarijn 21
3893 AE Zeewolde
Netherlands


KvK: 89966465
BTW-identificatienummer: NL865167680B01

 

 • Klant: een individu of rechtspersoon die een leveringsovereenkomst aangaat met Dutchshopper.
 • Leveringsovereenkomst: een overeenkomst voor de levering van een of meer producten uit de webwinkel van Dutchshopper.
 • Product: een tastbaar object dat het onderwerp vormt van een leveringsovereenkomst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor alle aanbiedingen, bestellingen en leveringsovereenkomsten tussen de Klant en Dutchshopper, behalve wanneer expliciet en schriftelijk afgeweken door een van beide partijen.
 2. Door een leveringsovereenkomst aan te gaan, erkent en aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden van Dutchshopper. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website van Dutchshopper. Op verzoek zal een schriftelijk exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant worden verstrekt.
 3. Afwijkingen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Dutchshopper en de Klant. In dat geval blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarvan niet expliciet afgeweken is, onverminderd van kracht.
 4. Dutchshopper behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Essentiële en belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website van Dutchshopper. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding voor alle bestaande en toekomstige leveringsovereenkomsten, ook als deze zijn afgesloten vóór de wijziging van de Algemene Voorwaarden.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd blijken te zijn met dwingend recht, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling aansluit.


Artikel 3 Aanbiedingen en leveringsovereenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden schriftelijk gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het aanbod is voorzien van een datum en is daarmee duidelijk bepaalbaar. Indien een product onverhoopt niet leverbaar is, wordt een gelijkwaardig product toegevoegd aan de bestelling, op voorwaarde dat de Klant het betreffende product al heeft besteld. De Klant wordt echter niet vooraf geïnformeerd als een product niet leverbaar is.
 2. Dutchshopper is alleen gebonden aan aanbiedingen en leveringsovereenkomsten indien de de Klant - bij voorkeur schriftelijk - binnen dertig (30) dagen reageert.
 3. Dutchshopper kan niet worden gehouden aan aanbiedingen en leveringsovereenkomsten indien de Klant, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in het normale maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had moeten begrijpen dat de aanbieding of leveringsovereenkomst, of een deel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod zoals opgenomen in de leveringsovereenkomst, is Dutchshopper hieraan niet gebonden. De leveringsovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dutchshopper anders beslist.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutchshopper niet om een deel van de in de aanbieding of leveringsovereenkomst opgenomen zaken te leveren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 4 Derden

 1. Dutchshopper kan bij de uitvoering van een leveringsovereenkomst gebruikmaken van derden. Als deze derden aanvullende voorwaarden hanteren, wordt dit voor het aangaan van de leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die voortvloeien uit een leveringsovereenkomst ten gunste van Dutchshopper, worden ook bedongen ten gunste van de door Dutchshopper ingeschakelde derden.
 3. Ondanks het bovenstaande zijn de Algemene Voorwaarden alleen van toepassing op de relatie tussen Dutchshopper en de Klant, en kunnen derden die geen partij zijn bij de leveringsovereenkomst hier geen rechten aan ontlenen.


Artikel 5 Bevestiging

 1. Nadat Dutchshopper de bestelling heeft ontvangen, ontvangt de klant een orderbevestiging.
 2. Zodra Dutchshopper de betaling van de bestelling heeft bevestigd, wordt de bestelling uitgevoerd. Mocht een product (tijdelijk) niet leverbaar zijn, dan wordt dit product vervangen door een gelijkwaardig product, op voorwaarde dat de Klant het betreffende product al heeft besteld. De Klant wordt echter niet vooraf geïnformeerd als een product niet leverbaar is. Dutchshopper behoudt zich het recht voor om gedane betalingen niet uit te voeren, om welke reden dan ook. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn problemen met de productvoorraad, problemen bij ontvangst van een bestelling of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Echter ook andere problemen kunnen redenen zijn om een bestelling af te wijzen. De betaling wordt in dat geval teruggestort.
 3. De administratie van Dutchshopper geldt - behoudens tegenbewijs - als bewijs van de door de Klant aan Dutchshopper verstrekte opdrachten en gedane betalingen, evenals de door Dutchshopper verrichte leveringen. Dutchshopper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.


Artikel 6 Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen op de website van Dutchshopper zijn in euro's, inclusief het Nederlandse BTW-tarief en andere belastingen en heffingen, en exclusief verzendkosten, invoerrechten en andere specifieke landenheffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Er vindt geen BTW-teruggave plaats.
 2. Voor alle producten die op de website van Dutchshopper worden aangeboden, is het Nederlandse BTW-tarief van toepassing, behalve voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie.
 3. Binnen de Europese Unie worden geen douaneheffingen of belastingen geheven over de bestelde producten.
 4. Het totaalbedrag dat op de factuur van een bestelling staat vermeld, is definitief en inclusief de prijzen van de bestelde producten, de verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en de kosten voor verzending.
 5. Dutchshopper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren, met name wanneer dit nodig is op grond van wettelijke voorschriften. Als de Klant hierdoor benadeeld wordt, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en heeft de Klant het recht om zijn of haar bestelling gedurende de drie (3) daaropvolgende werkdagen te annuleren. Dutchshopper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten in haar prijzen of voorwaarden.


Artikel 7 Levering

 1. Dutchshopper zal streven om, zodra de bestelling is geaccepteerd, de producten op de opgegeven verzenddatum te verpakken en overhandigen aan de door u gekozen postorganisaties PostNL, Fedex of DPD, die vervolgens het pakket met de bestelde producten zullen leveren op het door de Klant opgegeven adres. Alle leveringsvoorwaarden van PostNL,, Fedex of DPD zijn van toepassing op deze leveringsovereenkomst, en de verzendtijd begint pas te lopen op het moment dat het pakket aan PostNL, Fedex of DPD wordt overhandigd.
 2. Als Dutchshopper, voor de uitvoering van een leveringsovereenkomst, gegevens van de Klant noodzakelijk acht, begint de verzendtijd pas nadat de Klant deze noodzakelijke gegevens aan Dutchshopper heeft verstrekt.
 3. Dutchshopper is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledige overdracht van bestellingen en mededelingen van de Klant aan Dutchshopper, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutchshopper.
 4. De verzendtijd, zoals aangegeven op de website van Dutchshopper, is slechts een indicatie en geen garantie. Pakketten kunnen onverwachte vertragingen oplopen bij bijvoorbeeld de postorganisaties PostNL, Bpost, Fedex of DPD. Dutchshopper heeft hier geen controle over en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Mogelijke vertragingen veroorzaakt door de douane van het betreffende land vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
 5. Dutchshopper heeft geen controle over het handelen van buitenlandse postorganisaties en kan geen invloed uitoefenen op buitenlandse verzendingen. Dutchshopper kan PostNL, Bpost, Fedex of DPD wel verzoeken een onderzoek te starten naar de status of de locatie van een pakket. Dit onderzoek kan tot drie (3) maanden duren. Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek of Dutchshopper overgaat tot volledige terugbetaling van de bestelling.
 6. Voor verzendingen buiten de Europese Unie is de Klant zelf verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten in zijn of haar land. Dutchshopper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inbeslagname van producten als gevolg van wet- en regelgeving in het land van bestemming. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om vooraf contact op te nemen met zijn of haar lokale belastingkantoor om de toepasselijke wet- en regelgeving te achterhalen. Dutchshopper heeft hier geen controle over en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Als een pakket aan de grens wordt geweigerd en vervolgens wordt teruggestuurd, vergoedt Dutchshopper alleen de verkoopwaarde van de bestelde producten nadat de producten in goede staat door Dutchshopper zijn ontvangen. Dutchshopper kan niet aansprakelijk worden gesteld als een pakket - als gevolg van het falen van een postorganisatie - verloren gaat tijdens de retourzending.
 8. Als er tijdens de verzending schade aan de verpakking van het product ontstaat waardoor bederf ontstaat, moet de Klant dit binnen 48 uur aan Dutchshopper melden. In dat geval moet de Klant de inhoud van de beschadigde producten niet consumeren. Dutchshopper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen als de Klant dit advies negeert.
 9. De Klant is verplicht de bestelde producten in ontvangst te nemen op het moment dat deze ter beschikking staan of worden overhandigd.
 10. Dutchshopper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor bederf of overschrijding van de houdbaarheidsdatum van producten omdat de Klant niet in staat was deze tijdig op te halen of in ontvangst te nemen. Retourzending van bedorven producten door Dutchshopper is voor rekening van de Klant als de Klant een onjuist of onvolledig adres heeft opgegeven.
 11. Als de Klant weigert de producten in ontvangst te nemen of nalatig is in het geven van instructies of het verstrekken van het juiste afleveradres, worden de producten voor risico van de Klant opgeslagen. De eventuele kosten voor een nieuwe verzending of opslag van deze producten zijn voor rekening van de Klant.
 12. Alle pakketten zijn verzekerd. Als een pakket zoekraakt, kan Dutchshopper een onderzoek starten bij de betreffende postorganisaties PostNL, Fedex of DPD. Als uit dit onderzoek blijkt dat het pakket daadwerkelijk zoek is geraakt, heeft de Klant recht op volledige terugbetaling van het factuurbedrag. Bij vertragingen bij PostNL, Fedex, DPD of bij de douane heeft de Klant geen recht op terugbetaling.
 13. Bestellingen volgen de standaardlevering van deze partijen. Dit betekent dat er éénmaal wordt geprobeerd om de bestelling op het bezorgadres te bezorgen. Indien je niet thuis bent, wordt het pakket bij het dichtstbijzijnde ophaalpunt afgeleverd. Je kunt, vóór bezorging, in de meeste gevallen via de track & trace link een alternatief afhaalpunt kiezen als bezorgadres. Bestellingen blijven vervolgens minimaal één week liggen bij het afhaalpunt.
 14. Levertijd:
  • 2-4 werkdagen binnen Europa.
  • 5-8 werkdagen naar de VS.
  • 6-10 werkdagen naar Azië-Pacific en de rest van de wereld. Je ontvangt bij verzending automatisch een e-mail met een track & trace code waarmee je je bestelling kunt volgen en in de meeste gevallen ook nog het moment van aflevering of het bezorgadres kunt wijzigen naar bijvoorbeeld een pickup point in de buurt.
 15. Volg je bestelling:
  • Zodra je bestelling verzonden is, sturen wij een verzendbevestiging met een track & trace-code. Hiermee kan je het pakket online volgen. Houd er rekening mee dat je bestelling in twee of meer pakketten verzonden kan worden. In dit geval zie je twee of meer codes in de verzendbevestiging.
 16. Wat te doen als de verzending niet vordert?:
  • Lijkt het erop dat de bezorging van je bestelling lang duurt en voor meerdere dagen niet vordert in de track & trace? Neem dan direct contact op met onze klantenservice via e-mail (info@dutchshopper.com) of via de chat links onderaan deze pagina.
 17. Dutchshopper behoudt zich het recht voor om producten en landen uit te sluiten zonder opgaaf van reden.
 18. Alle kosten met betrekking tot de aflevering van een pakket zijn voor rekening van de Klant.
 19. Dutchshopper zal alleen op uitdrukkelijk verzoek van de Klant een aparte factuur naar een door de Klant opgegeven adres sturen.

Artikel 8 Levering van Diepvriesproducten

 1. Het bestellen van diepvriesproducten bij Dutchshopper verloopt snel en eenvoudig.
 2. Dutchshopper zal zich inspannen om de bestelde diepvriesproducten binnen 5 werkdagen bij u thuis af te leveren. Wij raden aan om een afleveradres op te geven waar altijd iemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen. Als er niemand aanwezig is, ligt het risico van ontdooide diepvriesproducten bij de ontvanger.
 3. Alle diepvriesproducten worden professioneel verpakt in speciale isolatiepakketten. Om de producten tot 120 uur bevroren te houden, wordt droogijs gebruikt. Let op bij het openen van het pakket om niet in contact te komen met het droogijs. Bij elk diepvriespakket wordt een gebruiksaanwijzing meegeleverd voor het veilig openen van het pakket en het verwijderen van het droogijs.
 4. Hoewel we ons uiterste best doen, kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat uw pakket vertraging oploopt. We kunnen daarom niet garanderen dat alle diepvriesproducten in perfecte staat en bevroren worden afgeleverd. Uit onze ervaring blijkt echter dat 99% van de pakketten zonder problemen wordt afgeleverd.
 5. Als de diepvriesproducten ontdooid worden afgeleverd, dient u deze gekoeld te bewaren en binnen 5 dagen te consumeren.
 6. Als u speciale wensen heeft of als een product niet op onze website staat, neem dan contact op met onze klantenservice. Voor grotere bestellingen kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales, die u verder kunnen adviseren en mogelijk een passende korting kunnen bieden.
 7. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding als het pakket ontdooid wordt afgeleverd, moeten drie belangrijke vereisten worden nageleefd: het afleveradres moet correct zijn, er moet altijd iemand aanwezig zijn om het pakket aan te nemen, en de ontvanger moet de track & trace-code dagelijks controleren om tijdig in te grijpen als het pakket niet kan worden bezorgd.


Artikel 9 Retouren

 1. Als de Klant om welke reden dan ook een product niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht om binnen een termijn van twee (2) dagen zonder opgaaf van redenen de leveringsovereenkomst te ontbinden. Dit moet schriftelijk aan Dutchshopper worden medegedeeld.
 2. Ontbinding is alleen mogelijk voor non-food producten als het product onbeschadigd en ongebruikt is, en in de originele verpakking zit. De ontbinding gebeurt door terugzending van het product binnen vijftien (15) dagen na ontvangst, waarbij alle kosten voor het retourneren voor rekening van de Klant komen.
 3. Het factuurbedrag wordt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring door Dutchshopper terugbetaald, mits het product in goede staat is geretourneerd. De terugbetaling gebeurt op dezelfde bankrekening als die welke door de Klant is gebruikt voor de betaling.
 4. Dit artikel is niet van toepassing op producten die niet kunnen worden geretourneerd vanwege hun aard, zoals bederfelijke of tijdsgebonden producten en diensten.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud (overdracht van risico's)

 1. Het eigendom van een product gaat pas over op de Klant wanneer deze alle betalingen uit hoofde van de leveringsovereenkomst heeft voldaan.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van een product gaat over op de Klant op het moment van aflevering.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van een product dat voorwerp is van de leveringsovereenkomst, gaat pas over op de Klant op het moment van feitelijke levering.


Artikel 11 Garanties

 1. Dutchshopper geeft geen garanties, maar zal het factuurbedrag van een product restitueren als de Klant op redelijke wijze kan aantonen dat het product niet aan de verwachtingen voldoet.
 2. Dutchshopper garandeert dat alle geleverde producten een geldige houdbaarheidsdatum hebben van minstens vier (4) dagen vanaf de dag van verzending, tenzij anders vermeld. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de beschrijving op onze website en aan het moment van bestelling, maar uiterlijke afwijkingen zijn mogelijk. Producten waarvoor geldt "voor eigen risico" worden niet vergoed.
 3. Bovenstaande garantie geldt gedurende de verwachte houdbaarheidsperiode van de producten of tot de vermelde "consumeren voor" datum, indien van toepassing.
 4. Er wordt geen garantie gegeven op producten die onbruikbaar zijn geworden door onjuist gebruik, wijzigingen door de Klant of derden zonder toestemming van Dutchshopper, of gebruik voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bestemd.
 5. Dutchshopper is niet verantwoordelijk voor het communiceren van terugroepacties van fabrikanten, maar zal proberen deze informatie zo snel mogelijk aan de Klant door te geven.


Artikel 12: Ontvangst

 1. Zodra de bestelde producten zijn geleverd, of in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, dient de Afnemer te controleren of de levering correct is uitgevoerd. De Afnemer moet de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten verifiëren om te zorgen dat deze overeenkomen met de afspraken in de leveringsovereenkomst, of op zijn minst voldoen aan de normen die gelden in het normale handelsverkeer.
 2. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen dienen binnen twee (2) dagen na levering per e-mail info@dutchshopper.com aan Dutchshopper te worden gemeld, waarbij het bestelnummer moet worden vermeld.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient binnen vijf (5) dagen na ontvangst, maar uiterlijk binnen de garantietermijn (de gebruikelijke houdbaarheidsperiode voor het product), aan Dutchshopper te worden gemeld, rekening houdend met het bepaalde in het vorige lid van dit artikel. Na afloop van de garantietermijn heeft Dutchshopper het recht om alle kosten voor vervanging - inclusief administratieve en verzendkosten - aan de Afnemer in rekening te brengen.
 4. Indien de Afnemer - overeenkomstig het bovenstaande artikel - tijdig heeft gereclameerd, blijft de Afnemer verplicht tot afname en betaling van de bestelde producten. Als de Afnemer de bestelde producten wil retourneren, dient de Afnemer hierover eerst contact op te nemen met Dutchshopper. Retourzendingen kunnen alleen worden geaccepteerd als Dutchshopper hiermee schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 13: Klachten

 1. Als de bestelde producten vanwege breuk, beschadiging of verkeerde levering niet aan de verwachtingen van de Afnemer voldoen, dient de Afnemer Dutchshopper hiervan binnen twee (2) dagen na ontvangst van de bestelde producten op de hoogte te stellen. Als Dutchshopper binnen de genoemde termijn geen klacht van de Afnemer ontvangt, wordt elke levering geacht overeen te komen met de gedane bestelling.


Artikel 14: Betaling

 1. Betalingen kunnen worden gedaan via iDeal, Visa, Mastercard, PayPal, AliPay, Sofort Banking, Giro Pay, Mister Cash, American Express of door middel van bankoverschrijvingen. De afhandeling en verzending van de bestelde producten vinden pas plaats nadat de Afnemer het volledige factuurbedrag heeft betaald.
 2. Als de Afnemer ervoor kiest om per bank te betalen, worden de door de Afnemer bestelde producten gedurende acht (8) dagen gereserveerd. Na ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag op de bankrekening van Dutchshopper worden de bestelde producten zo spoedig mogelijk naar de Afnemer verzonden. De rechtsgeldigheid van de leveringsovereenkomst vervalt als niet binnen de gestelde termijn is betaald.


Artikel 15: Auteursrechten

 1. Dutchshopper behoudt alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Dutchshopper is eigenaar en licentiehouder van alle auteursrechten, databanken, applicaties, merken en andere intellectuele eigendommen die deel uitmaken van deze website. Het concept, de structuur, lay-out en het ontwerp zijn exclusief eigendom van Dutchshopper.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan om de naam, inhoud en/of lay-out van Dutchshopper op welke wijze dan ook te kopiëren, op te slaan en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchshopper.


Artikel 16: Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Dutchshopper tegen aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door de Afnemer verstrekte materialen en/of gegevens die worden gebruikt bij de uitvoering van de leveringsovereenkomst.
 2. Als de Afnemer informatiedragers, elektronische bestanden en/of software aan Dutchshopper verstrekt, garandeert de Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Als de door Dutchshopper geleverde producten niet in goede staat verkeren, is de aansprakelijkheid van Dutchshopper jegens de Afnemer beperkt tot wat is vastgelegd in deze leveringsvoorwaarden onder “garanties”.
 2. Als een fabrikant van de geleverde producten aansprakelijk is voor gevolgschade, wordt de aansprakelijkheid van Dutchshopper beperkt tot het vervangen van deze producten of het terugbetalen van het factuurbedrag.
 3. De Afnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar productkeuze en opslag. Dutchshopper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit opzet, schuld of verwijtbaar gedrag, of onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Afnemer.


Artikel 18: Overmacht

 1. Als Dutchshopper te maken heeft met overmacht, heeft zij het recht om de uitvoering van de leveringsovereenkomst op te schorten zolang de situatie voortduurt, of naar keuze van Dutchshopper de leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, inclusief maar niet beperkt tot tekortkomingen door toeleveranciers of andere relaties van Dutchshopper, stakingen, overheidsmaatregelen, douaneafhandelingen, terroristische dreigingen of oorlogen, brand, natuurrampen, en andere situaties waarover Dutchshopper geen controle heeft maar die haar verplichtingen verhinderen.
 2. Dutchshopper en de Afnemer zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen als zij daarin worden gehinderd door de genoemde omstandigheden die niet aan hen zijn toe te rekenen.
 3. Dutchshopper kan zich ook op overmacht beroepen als de omstandigheden zich voordoen nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. In geval van overmacht is Dutchshopper niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade aan de Afnemer.


Artikel 19: Privacy

 1. Tijdens het aangaan en uitvoeren van een leveringsovereenkomst verzamelt Dutchshopper persoonsgegevens van de Afnemer, die worden opgenomen in haar klantenbestand. Het gebruik van deze gegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Dutchshopper staat gedetailleerd beschreven hoe Dutchshopper omgaat met de gegevens van de Afnemer en hoe deze gegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd.
 2. De gegevens van een Afnemer worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Afnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst.


Artikel 20: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Dutchshopper is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dutchshopper het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 21: Toepasselijk recht

 1. Op elke leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen hiervan.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

Artikel 22: betaalmethoden

Je Dutchshopper-bestelling kun je altijd veilig betalen ongeacht de betaalmethode. De betaling gebeurt altijd via Mollie. De betaalmethode wordt gekozen vóór de bevestiging van je bestelling.

Je kunt uit de volgende betaalopties kiezen:

 • iDeal internetbetaling (meeste Nederlandse banken)
 • Creditcard (VISA, Mastercard of American Expres)
 • Sofort
 • Giropay
 • Paypal
 • Bancontact

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringsovereenkomsten die worden aangegaan met Dutchshopper. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u iets bestelt via de website van Dutchshopper!

 

  Login

  Wachtwoord vergeten?

  Heb je nog geen account?
  Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.